shadow

Privacy Statement

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.
1. Privacystatement: het onderhavige Privacystatement van Receptel.
2. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.
3. Verantwoordelijke: de Receptel
4. Receptel: Receptel is gevestigd en kantoorhoudende te 2000 Antwerpen aan de Frankrijklei 101.
5. Betrokkene: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan Receptel verstrekt. Dit kan onder meer een (potentiële) Werknemer van Receptel zijn, alsmede een (potentiële) Kandidaat of een (potentiële) Deelnemer aan een door Receptel te verzorgen Opleiding, dan wel de natuurlijke persoon die door of via de bemiddeling van Receptel werkzaam is ten behoeve van een Opdrachtgever van Receptel.
6. Werknemer: de natuurlijke persoon in dienst van Receptel, zulks met het doel werkzaam te zijn bij of ten behoeve van Opdrachtgevers van Receptel.
7. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij Receptel heeft ingeschreven om te worden bemiddeld naar (ander) werk, c.q. opdrachten (al dan niet in loondienst van Receptel).
8. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft opgegeven voor een door Receptel (mede) georganiseerde Opleiding.
9. Opleiding: een door Receptel of in opdracht van Receptel verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen. Een Opleiding kan tevens worden aangeduid als (onder meer) training, workshop, seminar, themadag en/of cursus.
10. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Receptel een opdracht verstrekt dan wel met Receptel een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden), zulks in de ruimste zin des woords.
11. Bewerker: bedrijven en/of personen die door Receptel zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
12. Profiel: het Profiel van Betrokkene met gegevens betreffende de door hem gevolgde opleiding(en) en zijn (werk)ervaring alsmede alle overige voor de arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten relevante gegevens.
13. Bedrijfsmagazine: het door of in opdracht van Receptel al dan niet digitaal uitgegeven magazine.
14. Website: de door Receptel geëxploiteerde website(s) waaronder www.receptel.be inclusief de op deze website(s) aanwezige Portal(s) en Community Network(s). Portal: een afgeschermd gedeelte op de Website(s) van Receptel waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door Receptel toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. Een Portal wordt ook wel aangeduid als persoonlijk account.
15. Community Network: het op de Website(s) van Receptel afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door Receptel toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. CBPL: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in België die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Dit Privacystatement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die Betrokkene op enigerlei wijze aan Receptel verstrekt.
2. Receptel hecht het grootste belang aan de privacy van Betrokkene die Persoonsgegevens aan Receptel verstrekt. Zij gebruikt alle door Betrokkene aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
3. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer zal een aangifte gedaan worden uit naam van Receptel. Deze aangifte is alsdan te raadplegen in het openbaar register dat toegankelijk is op de website van het CBPL: http://www.privacycommission.be.

Artikel 3 Verstrekken Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Receptel dient Betrokkene de voor de werkzaamheden/diensten van Receptel benodigde Persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 4 Doeleinden gebruik

1. De door Betrokkene aan Receptel verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
a. de inschrijving van Betrokkene uit te kunnen voeren en te beheren;
b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
c. Betrokkene toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Portal(s) en/of Community Network(s) van Receptel;
d. Betrokkene gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van Receptel;
e. met Betrokkene een Werknemers-/werkgeversrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en (ter zake) een personeels-, financiële- en salarisadministratie te voeren;
f. Betrokkene werk, opdrachten, Opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden;
g. de geschiktheid van Betrokkene voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen;
h. Betrokkene deel te (kunnen) laten nemen aan door Receptel aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten;
i. de persoonlijke ontwikkeling van Betrokkene te bevorderen en te stimuleren (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
j. Betrokkene in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van Receptel;
k. Betrokkene bij Opdrachtgevers en/of relaties van Receptel werkzaamheden, diensten en/of projecten te laten uitvoeren;
l. Betrokkene te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Receptel;
m. Betrokkene te informeren over zaken die voor Betrokkene naar het oordeel van Receptel van belang zijn (waaronder (nieuwe) vacatures, door Receptel georganiseerde Opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden etc.);
n. Betrokkene te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van haar Website;
o. derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door Betrokkene van de Website van Receptel, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
p. deze te verstrekken aan Bewerkers die door Receptel zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
q. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met Betrokkenen te analyseren;
r. het Profiel en/of curriculum vitae van Betrokkene, nadat Betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op de Website van Receptel te plaatsen;
s. Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
t. Betrokkene periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);
u. Betrokkene te informeren over de producten en/of diensten van door Receptel zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in haar Bedrijfsmagazine;
v. deze gegevens door te geven aan derden voor zover Betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;
w. deze met toestemming van de Betrokkene te gebruiken en door te geven aan Opdrachtgevers en/of relaties van Receptel
x. deze te verstrekken aan de aan Receptel gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Receptel, indien en voor zover Betrokkene hiertoe toestemming heeft gegeven, inhoudende dat de gegevens van Betrokkene (tevens) worden opgenomen in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen.
2. Door zich bij Receptel in te schrijven verleent Betrokkene Receptel het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen Betrokkene en Receptel.
3. Betrokkene kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat zijn Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van Receptel, waaronder de producten en diensten van door Receptel zorgvuldig geselecteerde partners. Betrokkene kan de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@Receptel.be
4. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door Receptel om Betrokkene per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door Receptel aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar ….. met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
5. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door Receptel om Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine dan wel een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@Receptel.be met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.
6. Indien de Betrokkene toestemming heeft gegeven om zijn gegevens te verstrekken aan de aan Receptel gelieerde groepsmaatschappijen waarbij de gegevens van Betrokkene (tevens) worden opgenomen in de database van deze groepsmaatschappijen, dan is ten aanzien van de verwerking van de gegevens van de Betrokkene door deze groepsmaatschappijen dit privacystatement van toepassing. Een en ander met dien verstande dat daar waar Receptel staat de naam de van desbetreffende groepsmaatschappij moet worden gelezen.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

1. Receptel verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkene aan derden, behoudens indien en voor zover:
a. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven;
b. Receptel daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
c. dit naar het oordeel van Receptel noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen) te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te beschermen;
d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
2. Wanneer de gegevens van Betrokkene al dan niet door middel van Receptel aan een Bewerker worden verstrekt, dan krijgt deze Bewerker enkel toegang tot de Persoonsgegevens van Betrokkene indien dit strikt noodzakelijk is om de door Receptel opgedragen taken uit te voeren. Receptel verplicht de door haar ingeschakelde Bewerker de Persoonsgegevens van Betrokkene niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Receptel de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
3. Om de Betrokkene nog beter van dienst te kunnen zijn, kan de Betrokkene conform artikel 4 lid 1 onder x worden gevraagd toestemming te geven om zijn Persoonsgegevens te (mogen) verstrekken aan de aan Receptel gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Receptel inhoudende dat de gegevens van Betrokkene (tevens) worden opgenomen in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen. Indien Betrokkene geen toestemming heeft gegeven tot het verstrekken van zijn gegevens aan de aan Receptel gelieerde groepsmaatschappijen, maar dit wel alsnog wenst te doen, kan hij een e-mail sturen naar info@Receptel.be

Artikel 6 Verwerken van gevoelige Persoonsgegevens

1. Receptel verwerkt uitsluitend gevoelige Persoonsgegevens van Betrokkene, voor zover Betrokkene hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.
Artikel 7 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden
1. Receptel spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Betrokkene te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Receptel, die namens Receptel toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
2. Ondanks de door Receptel genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Receptel kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
3. Receptel aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Betrokkene zijn verstrekt. Tevens is Receptel niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Receptel voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar.
3. De aansprakelijkheid van Receptel zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Inzagerecht

1. Betrokkene kan Receptel op elk gewenst moment via mail naar info@Receptel.be. dan wel per brief (USG People Belgium, Juridische Dienst, Frankrijklei, 101, 2000 Antwerpen ) verzoeken aan te geven welke gegevens Receptel van hem verwerkt.
2. Daarnaast kan Betrokkene op elk gewenst moment Receptel via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
3. Receptel zal binnen vier weken op het verzoek van Betrokkene reageren.

Artikel 10 Vragen, opmerkingen en klachten

Indien Betrokkene vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop Receptel zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Receptel kenbaar maken via info@Receptel.be, dan wel door een brief te sturen naar USG People Belgium, Juridische Dienst, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen.

Artikel 11 Aanpassen Privacystatement

1. Receptel heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan de Privacystatement zal op deze website kenbaar worden gemaakt. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Website van Receptel.
2. Indien enige bepaling uit dit Privacystatement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Receptel zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacystatement blijven onverminderd van kracht.

B. AANVULLENDE BEPALINGEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) van toepassing indien en voor zover door Betrokkene gebruik wordt gemaakt van de Website van Receptel.

Artikel 12 Website

1. Receptel is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website www.Receptel.be.
2. De Website van Receptel is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s) en/of Community Network(s).
3. Elke Betrokkene kan de Website van Receptel bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan Receptel door te geven.

Artikel 13 Verwijzingen en links

De Website van Receptel bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Receptel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Receptel raadt Betrokkene dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

Artikel 14 Gebruik logbestanden

1. De Website van Receptel verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Betrokkene, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Betrokkene is doorgelinkt naar de Website van Receptel, het IP-adres van de Internet Service Provider van Betrokkene, het besturingssysteem van Betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die Betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Betrokkene doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van Receptel te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 15 Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt.
1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee u deze website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc of in het geheugen van uw smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw toestel zal blijven) en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Aan de hand van cookies kunt u in principe niet worden geïdentificeerd. Het is wel mogelijk te achterhalen met welk toestel u op het internet surft (onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een bepaald toestel door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon meerdere toestellen gebruikt, dan is het evenwel niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs niet voor uw internetprovider.
2. Waarvoor worden cookies gebruikt?
Cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Ze worden meer bepaald gebruikt om:
  • eerder ingevoerde tekst te onthouden zoals uw gebruikersnaam of bepaalde gegevens die u op een formulier heeft ingevuld
  • bepaalde voorkeursinstellingen te onthouden zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt
  • uw surfgedrag te registreren met Google Analytics
Als u er niet mee akkoord gaat dat deze website cookies op uw toestel plaatst, dan dient u ofwel de instellingen van uw browser aan te passen, ofwel de website te verlaten.
2. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd of zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. U kunt de cookies ook handmatig van uw toestel verwijderen of dit automatisch door uw browser laten doen na elk bezoek van de website. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat u bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als u later naar deze website terugkeert. Bepaalde pagina's zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.