NL EN FR
b

Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, foto’s grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Receptel of haar licentiegevers en is beschermd onder Belgische en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Receptel.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Receptel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. De Belgische wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

Het bedrijf

Deze website is eigendom van de Receptel nv, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 34/1, met ondernemingsnummer BE 0450.149.482.

Gebruik van de Website

Receptel nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van de inhoud of de publicaties op deze Website, noch kan Receptel nv aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de toegang tot en het gebruik van de interactieve diensten.

Informatie op de Website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker/bezoeker worden beschouwd.

Receptel nv levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie op de Website bij te werken. Receptel nv geeft echter geen enkele garantie aangaande de correctheid, recentheid, nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geldigheid van de inhoud en de publicaties van deze Website.

Intellectuele eigendom

De Website bevat teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's, die eigendom zijn van Receptel nv en/of derden.

Het is derhalve niet toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Receptel nv de op en via deze Website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

Het is eveneens niet toegelaten om zonder de voorafgaande toestemming van Receptel nv vanuit andere sites te linken naar deze Website door middel van hyperlinking, deeplinking, framed linking, inlining of andere soortgelijke technieken.

Niets op deze Website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

Downloaden

Het downloaden van bestanden van deze Website is steeds op eigen risico. Ondanks het feit dat de servers van Receptel nv worden beschermd met antivirussoftware, kan Receptel nv niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het downloaden, installeren of opslaan van een virus of andere malware die niet door de antivirussoftware werd gedetecteerd.

Verwijzingen en links naar andere websites

De Website kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Website. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Website te vergroten en Receptel nv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Website opnemen, betekent dat geenszins dat Receptel nv instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Receptel nv op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Website.

Privacy en verwerking van Persoonsgegevens

Meer informatie omtrent de bescherming van privacy en de verwerking van persoonsgegevens vindt u bij Privacy statement.

Aansprakelijkheid

Receptel nv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of diensten, dan wel door de (tijdelijke) onmogelijkheid om van de Website gebruik te maken. Indien en voor zover Receptel nv toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Receptel nv voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Receptel nv is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.

Aanpassen van deze Disclaimer

Receptel nv heeft het recht deze Disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan de Disclaimer zal op deze Website kenbaar worden gemaakt. De meest actuele Disclaimer is te allen tijde te raadplegen op de Website.

Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze Disclaimer geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Receptel nv zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Disclaimer blijven onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

De inhoud, de publicaties en de diensten die Receptel nv via deze Website aanbiedt, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil mbt de (interpretatie van) deze Disclaimer of mbt de Website, zijn de Rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen - exclusief bevoegd.

U vindt de link naar deze Disclaimer en naar Privacystatement onderaan op elke pagina van de Website.